تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - سلام
 

سلام

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست ، ولی در نماز پایان است .

شاید این بدین معناست که پایان نماز ، آغاز دیدار است .

 

() نظرات