تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - اختصاص وام اضطراری جهت پرسنل پتروشیمی کرمانشاه
 

اختصاص وام اضطراری جهت پرسنل پتروشیمی کرمانشاه

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

بر اساس آخرین اخبار رسیده

در پی پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه مبلغ

1/000/000/000 ریال جهت اهداء وآم اضطراری به پرسنل تا سقف هرنفر مبلغ

15/000/000 ریال بدون کارمزد و بهره جهت آندسته از همکارانی که افراد تحت تکفلشان فوت

کرده ویا خود در حال ازدواج هستند و یا درحال تعمیرات اساسی منزل یا خودرو شخصی خود

میباشند اختصاص یافت . این درحالیست که وآم دیگری تا سقف 7/000/000 ریال معادل دوبرابر

بیس حقوق نیز برای عموم پرسنل در نظر گرفته شده است.

بدینوسیله این امر خدا پسندانه را ارج نهاده و از مسببین آن تقدیر و تشکر می نمائیم


 

() نظرات